Privacybeleid

Bab – belastingadviesbuitenland.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bab – belastingadviesbuitenland.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bab – belastingadviesbuitenland.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wettelijke verplichting tot identificatie

Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze cliënten vast te stellen. Cliënten moeten zich dan ook identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. Wij noteren de geldigheidsduur van de kaart, het kaartnummer en de geboortedatum. In bepaalde gevallen, indien de wet ons hiertoe verplicht (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet op de Rechtsbijstand), noteren wij ook het BSN of maken wij een kopie van het identiteitsbewijs die we vervolgens opslaan in ons dossier.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bab – belastingadviesbuitenland.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden;

• Communicatie over de opdracht en / of uitnodigingen;

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De overeenkomst van opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bab – belastingadviesbuitenland.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• (Zakelijk) telefoonnummer;

• (Zakelijk) e-mailadres;

• Geslacht;

• BSN;

• Kopie identificatiebewijs;

• Alle persoonsgegevens die relevant zijn voor het opstellen van een belastingaangifte;

• Alle persoonsgegevens die relevant zijn voor het verstrekken van persoonlijk advies.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Bab – belastingadviesbuitenland.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Na het beëindigen van de overeenkomst van opdracht wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Dossiers (en daarmee de persoonsgegevens in die dossiers) worden bewaard voor 7 jaar overeenkomstig de fiscale bewaarplicht voor administratie. Als uitgangspunt geldt dus dat een dossier minimaal 7 jaar na de sluiting ervan wordt bewaard. Voorts worden de wettelijke verval- en verjaringstermijnen gevolgd. Dit laatste kan ertoe leiden dat stukken als gevolg daarvan noodzakelijkerwijs langer moeten worden bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden (niet zijnde verwerkers) indien de wet ons hiertoe verplicht of indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan toezenden van (digitale) documenten / stukken (waarin persoonsgegevens zouden kunnen staan) aan de volgende partijen: rechterlijke instanties of daarmee gelijk te stellen instanties (zoals de Belastingdienst, arbiters, geschillencommissies en / of UWV), wederpartijen, deurwaarders, medisch adviseurs, financieel adviseurs of andere bij de zaak betrokken derden zoals mediators. Verder verstrekken wij in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, tenzij een wettelijke verplichting ons hiertoe dwingt.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en / of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospects en / of geïnteresseerde (e-mailgegevens en telefoonnummers) worden door Bab – belastingadviesbuitenland.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsuitingen en / of gerichte contacten;

• Uitnodiging voor events.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en / of via koppeling op LinkedIn of andere social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bab – belastingadviesbuitenland.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bab – belastingadviesbuitenland.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- / lobbycontacten en / of geïnteresseerde;

• In geval van bezwaar zal de betreffende verwerking worden gestaakt.

Websites

Bab – belastingadviesbuitenland.nl beheert de volgende websites:

www.belastingadviesbuitenland.nl

www.migratieadvies.nl

Tijdens uw bezoek aan deze websites kan Bab – belastingadviesbuitenland.nl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Bab – belastingadviesbuitenland.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die Bab – belastingadviesbuitenland.nl bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op die en andere mogelijk aan deze website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Bab – belastingadviesbuitenland.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en / of diensten te willen ontvangen).

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de door u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Bab – belastingadviesbuitenland.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekerservaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Bab – belastingadviesbuitenland.nl de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een logbestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van zoekgedrag. Dit gebruiken wij om bijvoorbeeld onze artikelen te laten aansluiten bij de zoekopdrachten en daarmee de behoeften van onze bezoekers.

Links naar externe websites

Bab – belastingadviesbuitenland.nl heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van Bab – belastingadviesbuitenland.nl daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Bab – belastingadviesbuitenland.nl is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons-)gegevens te verstrekken.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens Bab – belastingadviesbuitenland.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

You cannot copy content

Scroll naar boven